Špeciálna základná škola Veľký Krtíš

Špeciálna základná škola Veľký Krtíš

Za parkom 966
99001 Veľký Krtíš
IČO: 35984457

Informácie o inštitúcii Špeciálna základná škola Veľký Krtíš

 

Súčasnosť školy

Motto:

Neučíme sa pre školu, ale pre život. 

J. A. Komenský

V novembri 2007 bola menovaná KŠU Banská Bystrica do funkcie riaditeľa školy do výberového konania Mgr. Marta Beňová, zástupkyňou riaditeľa školy bola menovaná Mgr. Danka Holíková.

Riaditeľkou školy výberovým konaním dňa 4.decembra 2007 sa stala Mgr. Marta Beňová.

V decembri v roku 2008 bola KŠU B.B. odkúpená posledná časť budovy v objekte školy. Škola má vysporiadané budovy v objekte a je vlastníkom celého objektu školy.

 

Od škol.r. 2009-2010 sa pri vzdelávaní žiakov uplatňuje vzdelávací program pre žiakov s MP.

Vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov s MP. V školskom roku 2010 -2011 sa vzdelávajú podľa týchto programov žiaci 1.- 2.ročníka, 5. - 6. ročníka vo variante A,B,C a žiaci 1. - 6. ročníka pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím.

V ŠKD od škol.roku 2009-2010 postupujeme podľa výchovného programu., kde hlavnou činnosťou je nenáročná záujmová činnosť zameraná na prípravu na vyučovanie, na oddychovú a relaxačnú činnosť, na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania.

ŠKD je súčasťou školy.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr. Beňová Marta riaditeľka školy
Mgr. Holíková Danka zástupkyňa školy

riaditelka.szsvk@gmail.com

Kde nás nájdete?

Zobrazit